Trang thông tin dành cho các ứng dụng trên máy trạm

Đối với người dùng desktop, bên ngoài việc truy cập trực tiếp hệ thống trên nền web, chúng tôi cung cấp thêm các ứng dụng trên máy trạm nhằm giúp cho người dùng có thể xử lý được nhiều hơn các tác vụ xung quanh việc xử lý tài liệu bao gồm:

Ứng dụng quét và nhận dạng tiếng Việt EcoOCR

  • Đơn vị phát triển: EcoIT và Digital Solutions Global Company Limitted
  • Giới thiệu vắn tắt sản phẩm: Xem chi tiết
  • Video hướng dẫn quét & nhận dạng cơ bản: Xem chi tiết
  • Video hướng dẫn quét, nhận dạng và lưu vào tài khoản metadata.vn: Xem chi tiết
  • Tải về bản miễn phí: Xem chi tiết (45MB)

Ứng dụng đồng bộ trên máy trạm:

  • Giới thiệu sản phẩm:  ... comming soon
  • Tải về bản miễn phí MacOS: Xem chi tiết
  • Tải về framework Mono dành để chạy ứng dụng cho MacOS: Xem chi tiết
  • Tải về bản miễn phí Linux: Xem chi tiết
  • Tải về bản miễn phí Windows: Xem chi tiết

To be continues ...